-- Pasirinkite --

Profesinis orientavimas

Priimamojo darbo grafikas

Raštinės darbo laikas
I-IV: 8:00 – 16:45
Pietūs: 12:00 – 12:30
V: 8:00 – 15:30

Tel. nr.: +370 655 15372

Adresas: Lauko g. 23, LT-62338 Alytus

 

Laisvos darbo vietos

Informaciją apie darbuotojų poreikį rasite čia: Darbuotojų poreikis.

Pastebėjote galimus korupcijos atvejus?

Informacija ruošiama...

Profesinis orientavimas

Profesinio orientavimo paslaugos mokykloje

Pagrindiniai dokumentai:

Metodinė medžiaga:

Tėvams ir mokiniams:

Daugiau literatūros, filmų apie profesijas – mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje www.mukis.lt

Kitos naudingos nuorodos

Karjeros paslaugų organizavimas mokykloje

Karjeros paslaugas mokykloje teikia karjeros specialistė Gintarė Valukonienė

Profesinio informavimo taškas – 312 kabinetas

Karjeros specialistės darbo laiko grafikas

Kontaktiniai duomenys: saltiniaipit@gmail.com 

Tel. 8 685 54 015

Karjeros specialistės pagrindinės funkcijos:

Išsiaiškinti karjeros paslaugų poreikius.

Užtikrinti kokybiškas ugdymo karjerai paslaugas ir efektyviai, tinkamai išnaudoti materialinius ir finansinius išteklius.

Susidaryti metinį karjeros paslaugų planą ir koordinuoti jo įgyvendinimą.

Teikti asmenines ir grupėms konsultacijas karjeros klausimais mokiniams, tėvams.

Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kt.).

Supažindinti mokyklos bendruomenę su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, mokymo formomis, ugdoma kompetencija.

Supažindinti mokinius su karjeros samprata, karjeros planavimo žingsniais.

Teikti informaciją mokiniams apie mokymo įstaigas, studijų pakopas, sritis ir programas, priėmimo taisykles ir naujoves švietimo sistemoje.

Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis.

Padėti mokiniams kurti asmeninę karjeros viziją, susidaryti Karjeros planus.

Analizuoti ir įsivertinti veiklos rezultatus (rinkti, analizuoti, kaupti duomenis apie karjeros paslaugų organizavimą, teikimą, rezultatus. Šią informaciją panaudoti planuojant ir tobulinant savo veiklą).

 • Profesinis orientavimas mokykloje vykdomas, teikiant šias paslaugas: profesinio informavimo, konsultavimo ir ugdymo karjerai.

   Ugdymas karjerai – prioritetinė profesinio orientavimo sritis (ugdoma savęs pažinimo, karjeros galimybių, planavimo ir įgyvendinimo kompetencija pagal amžiaus grupes, integruojant į bendro ugdymo dalykus, organizuojant kultūrinę, meninę, pažintinę veiklą neformalaus ugdymo metu).

   Ugdymas karjerai – tai žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, karjeros (mokymosi ir darbo) galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą, įgijimo procesas.

  Mokykloje visuose dalykuose integruotai ugdoma bendroji kompetencija (pažinimo, mokėjimo mokytis, socialinio, komunikavimo, iniciatyvumo, savęs pažinimo, kūrybiškumo ir kt.), kuri svarbi ir būsimai karjerai.

  Ugdoma karjeros kompetencija

  1. Savęs pažinimas: pažinti svarbias karjerai asmenines charakteristikas: savybes, pomėgius, gebėjimus, vertybes ir interesus.
  2. Karjeros galimybių pažinimas: informacija apie profesijas, mokymosi galimybes, pokyčius kintančiame darbo pasaulyje ir mokymosi visą gyvenimą svarbą.
  3. Karjeros planavimas: kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti sprendimus, susidaryti karjeros planą.
  4. Karjeros įgyvendinimas: sėkmingas savo tikslų siekimas ir įgyvendinimas (perėjimas iš vieno mokymosi lygmens į kitą, efektingas darbo ieškojimas).
 •    Profesinis informavimas – tai informacijos, reikalingos planuojant karjerą, rinkimas, analizavimas, sisteminimas ir teikimas (tai informacija apie švietimo ir mokslo institucijas, studijų ir mokymo programas, priėmimo taisykles, kvalifikacijas, profesijas, darbo rinką, profesinės karjeros galimybes). Šioje veikloje naudojamos specializuotos interneto svetainės, žinynai, spausdinti leidiniai, organizuojami susitikimai su įvairių profesijų, mokymo įstaigų atstovais, išvykos į įmones, įstaigas, organizacijas. Profesinis konsultavimas (individualus ir grupėms)Sudaro mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, svarbias karjeros sėkmei, padeda spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu, profesijų pažinimu, pagalba sudarant individualų ugdymosi planą, pasirenkant mokymosi kryptį ar formą. Karjeros vertinimas, kurio tikslas – padėti mokiniams pažinti individualias savybes (žinias, supratimą, gebėjimus ir nuostatas) ir juos susieti su mokymosi, studijų ir profesinės veiklos galimybėmis. (Klasės valandėlės, susitikimai). Karjeros planas – tai asmeninės vizijos dalis, kur keliami konkretūs tikslai ir numatomas veiksmų planas, kuris stiprina mokinio motyvaciją mokytis, siekti tikslų įgyvendinimo.   Karjeros kompetencijų aplankas, kur kaupiama informacija apie svajones, tikslus, įgytas kompetencijas ir patirtį. Padeda mokiniui formuoti aiškesnę savo ateities viziją. Profesinis veiklinimas – praktiškas supažindinimas su darbo ir profesijų pasauliu – profesijų pažinimas gyvai, darbo veiklos stebėjimas bei praktinė veikla įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje. Jis padeda pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijos ypatumus, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, išbandyti save darbinėje veikloje.

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Naujienų prenumerata

Sužinokite mokyklos naujienas pirmi.

Skip to content